จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

กองการประปา