จ้างซ่อมท่อรั่วภายในเขตเทศบาล จำนวน 6 จุด

พิมพ์

กองการประปาเทศบาลเมืองหัวหิน