ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง (กองการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์


เทศบาลเมืองหัวหิน