ประกาศการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ

พิมพ์
alt