รัฐบาลเปิดโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง

พิมพ์
alt