ประชุม Strong

พิมพ์
altณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt

ประชุม Strong : 12 ธ.ค. 62 นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมทีมโค้ชและคณะกรรมการชมรมสตรองหัวหิน (Hua Hin Strong Club) ครั้งที่ 1 เพื่อหารือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ และคัดเลือกคณะกรรมการชมรม โดยมี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะกรรมการชมรมสตรองหัวหิน นายอมร พัฒน์ทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี(พิเศษ) นายนิรันดร์ชัย ศิริสัมปันโน ประธานกรรมการชมรมสตรองหัวหิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน

      คณะกรรมการชมรมสตรองหัวหิน “Hua Hin Strong Club” แบ่งเป็น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการที่ประธานคัดเลือก จำนวน 19 คน และคณะกรรมการกลาง จำนวน 10 คน โดยที่ประชุมในวันนี้ได้ร่วมกันคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งคณะกรรมการ ในกลุ่มที่ประธานคัดเลือก จากคณะกรรมการทั้ง 19 คน

      ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ คำมณี ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน นายบุญเลิศ ทรงฤทธิ์ รองประธานชุมชนเพชรสระสรง และ นางสาวปุณยนุช วรนุช ตัวแทนสถานประกอบการบาร์เบียร์ เป็นรองประธานกรรมการฯ ลำดับที่ี 1 - 3 

     นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดอบรมเครือข่ายของชมรมฯ ได้แก่ อบรมกลุ่มเครือข่าย อปพร. วันที่ 22 ม.ค. 63 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 19 ไร่, อบรมกลุ่มเครือข่าย อสม. วันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ชั้น 6 อาคารลานจอดรถ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน, อบรมกลุ่มเครือข่ายชุมชนเทศบาลฯ แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ เขต 1 อบรม ณ โรงเรียนหัวหิน เขต 2 ณ วัดหัวหิน และ เขต 3 ณ ศูนย์สร้างสรรค์ฯ ต้นโพธิ์หนองแก โดยให้แต่ละกลุ่มนัดวันที่เหมาะสมเพื่อประชุมอีกครั้ง

      ส่วนเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการและร้านค้าปลีก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นผู้ดำเนินการนัดหมายวันที่และสถานที่จัดอบรม, เครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐในเทศบาลเมืองหัวหิน กำหนดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน ได้แก่ กลุ่มครู และกลุ่มข้าราชการเทศบาลฯ, เครือข่ายข้าราชการอื่นๆ ในเขตอำเภอหัวหิน ให้คัดเลือกจากหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เขตหัวหิน หน่วยละ 2 - 3 คน รวมแล้วไม่เกิน 90 คน โดยจะนัดหมายวันที่และสถานที่อีกครั้ง, เครือข่ายนักเรียน - พระสงฆ์ มอบหมายให้กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยทุกเครือข่ายต้องจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 63