อบรมกองทุนออมวันละบาท รุ่นที่ 2

พิมพ์
altณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt

อบรมกองทุนออมวันละบาท รุ่นที่ 2 : 12 ธ.ค. 62 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการอบรมกองทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองหัวหิน (ออมวันละบาท)รุ่นที่ 2 โดยมี นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลฯ สมาชิกกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน  
         ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้
นโดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นการจัดตั้งสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ ของภาคประชาชนให้แก่ชุมชนและมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารเงินกองทุนฯ โดยมีการจัดทำร่างระเบียบและคัดเลือกคณะกรรมการ มี นายอำนวย มลคล้ำ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองพลับ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คน