ประชุมกองวิชาการฯ

พิมพ์
altณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt alt
 
ประชุมกองวิชาการฯ : 11 ธ.ค. 62 นายโสรัจจ์ ธาราสุข หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงาน โดยมี หัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้างานฯ ในกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดำเนินเกษม สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาทิ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ, การเข้าร่วมงานพิธี และกิจกรรมต่างๆ, การดำเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย) ในสำนักงาน และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสำนักงานไร้ถัง เป็นต้น