ประชุม Smart City

พิมพ์
altณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
ประชุม Smart City : 4 พ.ย. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการ Smart City ณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ผู้บริหารจาก บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามที่เทศบาลเมืองหัวหิน มีนโยบายที่จะพัฒนาเมืองหัวหินไปสู่เมือง Smart City ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและทรวงมหาดไทยที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการเมืองที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากลที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การพัฒนาเมืองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้นำแนวทางการบริหารบ้านเมืองด้วย Smart City มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพของเมือง ให้เกิดความทันสมัย สะดวกกับนักท่องเที่ยว และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น