ส่งเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยฯ

พิมพ์
alt
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562

altaltaltaltaltaltaltaltaltalt
ส่งเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยฯ : เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองหัวหิน จัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีภายใต้วิถีประชาธิปไตยของไทยในโรงเรียนและชุมชน ประจำปี 2562 โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นางอุบล พึ่งแพง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ดร.บุญทวี บุญให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.ชัยชนะ ไชยพาฤทธิ์ ด.ต.วรเดช พิชญะวรากุล และด.ต.ดร.ภานุวัชร ฝ่ายบุตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของ "หน้าที่พลเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในสังคมประชาธิปไตยของไทย พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการและแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ภายใต้แนวคิด "ปลูกความรู้ ปลูกความคิด ปลูกวิถีชีวิตประชาธิปไตย สร้างพลเมืองไทย สร้างวินัยอาสา สร้างคุณค่าประชาชน(ตนเอง)" ในการนี้้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการสร้างพลเมืองดีและสังคมที่ดีให้แก่ท้องถิ่น ผ่านต้นไม้แห่งความคิด ซึ่งจะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ "ต้นกล้าประชาธิปไตย" ที่เริ่มจากพลังเล็กๆ ของเยาวชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป