ประชุม คกก.สนับสนุนจัดทำแผนฯ

พิมพ์
alt
ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
altaltalt
ประชุม คกก.สนับสนุนจัดทำแผนฯ : 7 มิ.ย.62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต รองปลัดเทศบาล นางอุบล พึ่งแพง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2562 ในการนี้ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและบริการ รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของกองต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป