สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวัน

พิมพ์
alt
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย และโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
altaltaltaltaltaltaltalt
สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวัน : 7 มิ.ย. 62 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นายสังเขป แจ่มจำรัส หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลัวดหนองแก โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย และโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง ทั้งนี้ เป็นการถือปฏิบัติ ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ให้ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน และให้มีการปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน รวมถึงให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมั่นตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยแต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจ หรือลงพื้นที่ในการสุ่มตรวจเป็นระยะ ส่วนการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น ก็ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรมาทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งการลงพื้นที่วันนี้ ได้มีการแนะนำให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบคุณภาพอาหารและปริมาณของอาหารให้เหมาะสม ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี และแสดงตารางอาหารกลางวันให้ชัดเจน