สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 น้ำประปาไม่ไหล
 - ซอยหัวหิน 102 นาตาช้าง
 - บ่อฝ้าย
คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินงาน
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ตั้งจุดบริการน้ำประปาที่ศาลาชุมชนบ่อฝ้าย เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้อง ไม่สามารถผลิตน้ำได้ ดำเนินการแล้ว