สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ขอให้ถมท่อระบายน้ำที่ดำเนินการวางท่อไปแล้ว ซอยหัวหิน 102 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี