สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หมู่บ้านพงษ์นเรศ ซอย 4 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี