สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ
 - บริเวณริมคลองหน้าสถานีรถไฟหนองแก
 - ซอยหัวหิน 102 ถึงแยกโรงเรียนเศรษฐวิทย์
เลขานุการนายกเทศมนตรี รับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี