สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ มีน้ำขัง หมู่บ้านทรัพย์ธานี 3 ชุมชนบ่อฝ้าย (ผู้ร้องรายเดิม) ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 ไฟฟ้าสาธารณะดับ หมู่บ้านทิพวรรณ 4 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี