สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ซอยหัวหิน 23 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 ถนนทยรุดเป็นหลุมลึก บริเวณทางเข้าชุมชนเนินดินแดง (ผู้ร้องเดิม) ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 เสาไฟฟ้าล้ม บริเวณหลังโรงพยาบาลหัวหิน ปลัดเทศบาลรับเรื่อง

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ติดตามเรื่องเทปูนปรับผิวจราจร ดำเนินการแล้ว
2 ซ่อมไฟฟ้าสาธาณณะดับ ซอยหัวหิน 101 ชุมชนเขาเต่า ดำเนินการแล้ว
3 จัดเก็บขยะ บริเวณซอยหัวหิน 102 ดำเนินการแล้ว