สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ไฟฟ้าสาธารณะดับ ซอยหัวหิน 94 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี