สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ร้องเรียนกรณีการประปาส่วนภูมิภาควางท่อ แล้วฝังกลบไม่เรียบร้อย
 - ซอยชลประทาน 7 ตลอดแนว
 - ชุมชนหัวดอน ตะเกียบ ตั้งแต่วัดเขาลั่นทม
สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี