สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน
1 แจ้งขอบคุณการทำงานผ่านไลน์รับเรื่องร้องทุกข์ ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี