สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน  ไม่มี

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 แก้ไขน้ำประปาไม่ไหล ชุมชนบ่อฝ้าย หมู่บ้านเกศสุดา 4 ดำเนินการแล้ว