สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ขอรถบริการน้ำ โครงการบ้านไฮแลนด์ คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
2 น้ำประปาไม่ไหล
 - ชุมชนสมอโพรง
 - ชุมชนบ่อฝ้าย
สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
3 ฟุตบาทชำรุด บริเวณหน้าร้านนวดมีทรัพย์ คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 บริการน้ำประปาไม่ไหล บริเวณชุมชนสมอโพรง และบ่อฝ้าย ดำเนินการแล้ว