สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 น้ำประปาไม่ไหล
 - ซอยตาเปลี่ยน ชุมชนสมอโพรง
 - ซอยชลประทาน 46
คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี