สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ร้องเรียนร้านค้าชายหาดหัวหินราคาแพง ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 น้ำประปาไหลอ่อน บริเวณข้างวัดกัสสปะ กองการประปาชี้แจง
3 เศษหิน เศษทราย เกลื่อนถนน บริเวณทางข้ามรถไฟบ่อนไก่ สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
4 ไฟฟ้าสาธารณะดับ บริเวณช่องตาหง สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
5 ฝาท่อระบายน้ำหาย บริเวณทางไปศาลจังหวัดหัวหิน ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
6 ไฟไฟม้ป่าหลังวัดสมอโพรง ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
7 น้ำประปาไม่ไหล บริเวณชุมชนสมอโพรง ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
 

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ล้างเศษหินทรายเกลื่อนถนน ทางข้ามรถไฟบ่อนไก่ ดำเนินการแล้ว
2 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะช่องตาหง ดำเนินการแล้ว