สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ขอให้ตัดต้นมะพร้าวพันสายไฟฟ้าแรงสูง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับเรื่อง
2 น้ำประปาไม่ไหล บริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง คุณมนตรี รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี