สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ขอให้ตรวจสอบรถบริการสาธารณะ (รถตุ๊กๆ) ขับไม่ปลอดภัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี