สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ท่อประปาแตก ซอยแม่เก็บ 1 กองการประปารับเรื่อง
2 น้ำประปาไม่ไหล บริเวณชุมชนพร้อมมิตร 1 คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
3 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ซอยหัวหิน 102 คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีให้ข้อมูล
เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี