สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน  ไม่มี

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ตัดกิ่งไม้พันสายไฟฟ้าแรงสูง ชุมชนหัวนา ซอย 5 หมู่บ้านทวีปแลนด์ ดำเนินการแล้ว
2 ซ่อมผิวจราจร ถนนซอยหัวหิน 98 ดำเนินการแล้ว