สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 น้ำประปาไม่ไหล
 - ซอยหัวหิน 88
คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
2 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ซอยหัวหิน 98 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 ขอให้ตรวจสอบทางในตลาดมีการตั้งวางสิ่งของที่ไม่เป็นระเบียบ ทำให้ขัดขวางเส้นทางรถวิ่งผ่าน คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
4 ขอให้ตัดแต่งกิ่งไม้พันสายไฟฟ้าแรงสูง ชุมชนหัวนา ซอย 5 หมู่บ้านทวีปแลนด์ คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ดำเนินการตรวจสอบน้ำประปไม่ไหล ซอยหัวหิน 88 ดำเนินการแล้ว