สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 30 มกราคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด
 - ซอยหัวหิน 98
 - ชุมชนกอล์ฟวิว ซอย 2
คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ซ่อมระบบส่งจ่ายน้ำประปาโรงผลิตน้ำไร่นุ่น ดำเนินการแล้ว