สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

พิมพ์
เรื่องร้องเรียน  ไม่มี

เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี