ประกาศผู้ชนะ จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มสันกาว 175 เล่ม (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

เทศบาลเมืองหัวหิน