ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ภาพกิจกรรมต่างๆ

ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

altณ โรงเรียนนายสิบทหารบก
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563


altaltaltaltalt
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : 20 ส.ค. 63 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยมี พลตรีมานพ น่วมบัว ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้รับการอบรมให้เกิดการตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

เปิดอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพฯ

alt
ณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563


altaltaltaltaltaltaltalt
เปิดอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพฯ 20 ส.ค. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ร่วมโครงการฯ มีทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอหัวหิน นำโดย นางสาวปวรรณรัตน์ คงรัมย์ เป็นวิทยากรในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ โดยมีกิจกรรมการสอนทำเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ ณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน

ฝึกซ้อมแผนอพยพ

alt
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

altaltaltaltalt
ฝึกซ้อมแผนอพยพ : 19 ส.ค.63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนอพยพอัคคีภัย โดยมี นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงาน ว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากร นายชีพ สุกสี สมาชิกสภาเทศบาล นางอมราพร บุญให้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างเสริมโรงเรียนปลอดภัยผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและมีสติหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

อบรมมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

alt
ณ ห้องประชุม สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563


altaltalt
อบรมมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม : 19 ส.ค. 63 นายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี นางกมลทิพย์ คงประเสริฐอมร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน นางจิรัฎฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร มีกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม บ้านพักในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ต้อนรับ ทต.บางขะแยง

altณ ห้องลมโชย อาคารจอดรถ ชั้น สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมือวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563


altaltaltalt
ต้อนรับ ทต.บางขะแยง : 19 ส.ค. 63 นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ ศรีอรุณ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางเอื้องพร คณะมะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  นายนรรฐพงศ์ สุทธิชาติพงศ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรเทศบาลเมืองหัวหิน คณะวิทยากร วิลัยวัยหวาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 120 คน นำโดย นายบรรพต จตุรภัทร นายอนันต์ กุลีช่วย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการสร้างภาวะผู้นำและการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ณ ห้องลมโชย อาคารจอดรถ ชั้น สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 1071

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047