ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 / กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศสำนักเลขาฯ เรื่อง การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กองวิชาการและแผนงาน 2
2 ประกาศสำนักเลขาฯ เรื่อง แจ้งยืนยัน หรือยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ฉบับที่ 2 กองวิชาการและแผนงาน 10
3 ประกาศสำนักเลขาฯ เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 8
4 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวคดี ลักษณะที่ 34 กองวิชาการและแผนงาน 17
5 ประกาศจังหวัดประจวบฯ เรื่อง ห้ามราษฎรใช้เครื่องปั่นไฟที่มีกระแสไฟฟ้ารุนแรง กองวิชาการและแผนงาน 8
6 ประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ในสำนักการช่าง เทศบาลเมืองหัวหิน ฉบับที่ 4 กองวิชาการและแผนงาน 7
7 ประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ในสำนักการช่าง เทศบาลเมืองหัวหิน ฉบับที่ 3 กองวิชาการและแผนงาน 5
8 ประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ในสำนักการช่าง เทศบาลเมืองหัวหิน ฉบับที่ 2 กองวิชาการและแผนงาน 9
9 ประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ในสำนักการช่าง เทศบาลเมืองหัวหิน กองวิชาการและแผนงาน 4
10 คำสั่งจังหวัดประจวบฯ แก้ไขเพิ่มเติมคำสังฯ และการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันโรคโควิด 19 กองวิชาการและแผนงาน 6
11 คำสั่งจังหวัดประจวบฯ การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กองวิชาการและแผนงาน 6
12 ประกาศจังหวัดประจวบฯ แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตร 8 พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 กองวิชาการและแผนงาน 4
13 ประกาศ คกก.โรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ เรื่อง มาตรการเร่งในการป้องโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองวิชาการและแผนงาน 13
14 ประกาศ คกก.ราคาสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร กองวิชาการและแผนงาน 12
15 ประกาศจังหวัดประจวบฯ เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า กองวิชาการและแผนงาน 16
16 ประกาศ กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 กองวิชาการและแผนงาน 16
17 ประกาศ คกก.กิจการประกอบพิธีฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งยืนยัน ยกเลิก เลื่อนเดินทางไปประกอบพิธีฯ กองวิชาการและแผนงาน 16
18 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต หน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 16
19 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 10
20 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชการอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 12
21 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก กองวิชาการและแผนงาน 16
22 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้รับซื้อผลไม้ กองวิชาการและแผนงาน 12
23 เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 25
24 ประกาศ กรมเจ้าท่าประจวบฯ ให้ระมัดระวังในการเดินเรือวันลอยกระทง กองวิชาการและแผนงาน 37
25 ประกาศ กรมเจ้าท่าประจวบฯ มาตรการความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง 2562 กองวิชาการและแผนงาน 56
26 ประกาศ ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ และท่อนพันธุมันสำปะหลัง ฉบับที่ 2 กองวิชาการและแผนงาน 37
27 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ และท่อนพันธุมันสำปะหลัง กองวิชาการและแผนงาน 57
28 ประกาศ เรื่อง การควมคุมการขนย้านต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 กองวิชาการและแผนงาน 40
29 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ประจำปี 2562 กองวิชาการและแผนงาน 122
30 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 127

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047