ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 / กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งจังหวัดประจวบฯ แก้ไขเพิ่มเติมคำสังฯ และการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันโรคโควิด 19 กองวิชาการและแผนงาน 2
2 คำสั่งจังหวัดประจวบฯ การผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กองวิชาการและแผนงาน 2
3 ประกาศจังหวัดประจวบฯ แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความมาตร 8 พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 3 กองวิชาการและแผนงาน 2
4 ประกาศ คกก.โรคติดต่อจังหวัดประจวบฯ เรื่อง มาตรการเร่งในการป้องโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองวิชาการและแผนงาน 9
5 ประกาศ คกก.ราคาสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร กองวิชาการและแผนงาน 9
6 ประกาศจังหวัดประจวบฯ เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า กองวิชาการและแผนงาน 10
7 ประกาศ กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 กองวิชาการและแผนงาน 10
8 ประกาศ คกก.กิจการประกอบพิธีฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งยืนยัน ยกเลิก เลื่อนเดินทางไปประกอบพิธีฯ กองวิชาการและแผนงาน 10
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต หน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 10
10 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 7
11 ประกาศ เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชการอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 7
12 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก กองวิชาการและแผนงาน 11
13 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้รับซื้อผลไม้ กองวิชาการและแผนงาน 11
14 เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 19
15 ประกาศ กรมเจ้าท่าประจวบฯ ให้ระมัดระวังในการเดินเรือวันลอยกระทง กองวิชาการและแผนงาน 32
16 ประกาศ กรมเจ้าท่าประจวบฯ มาตรการความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง 2562 กองวิชาการและแผนงาน 52
17 ประกาศ ควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ และท่อนพันธุมันสำปะหลัง ฉบับที่ 2 กองวิชาการและแผนงาน 33
18 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ และท่อนพันธุมันสำปะหลัง กองวิชาการและแผนงาน 47
19 ประกาศ เรื่อง การควมคุมการขนย้านต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 กองวิชาการและแผนงาน 34
20 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ประจำปี 2562 กองวิชาการและแผนงาน 117
21 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 122
22 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาแทนเทศบาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 121
23 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561 กองวิชาการและแผนงาน 147
24 ประกาศการผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ กองวิชาการและแผนงาน 220
25 ระเบียบปฏิบัติของผู้จำหน่ายสินค้าในจุดผ่อนผัน ถนนเดชานุชิต (ตลาดโต้รุ่ง1) กองวิชาการและแผนงาน 170
26 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กองวิชาการและแผนงาน 199
27 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 กองวิชาการและแผนงาน 532
28 มติคณะรัฐมนตรี ที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 519
29 ระเบียบคณะกรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การไกล่เกลี่ยฯ พ.ศ. 2559 กองวิชาการและแผนงาน 533

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047