ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองคลัง / อำนาจหน้าที่กองคลัง

อำนาจหน้าที่กองคลัง เทศบาลเมืองหัวหิน

1.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
มีหน้าที่ดูแลควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
  1.  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
  2. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
  3. งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
  4. งานพิจารณาการประเมินและกำหนดภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
  5. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
  6. งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
  7. งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
  8. งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
  9. งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
  10. เก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
  11. งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
  12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 2.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน

 • งานการเงินและบัญชี 
  1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
  3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
  4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
  5. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
  6. งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
  7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  1. งานการซื้อและการจ้าง
  2. งานการซ่อมและบำรุงรักษา
  3. งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
  4. งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
  5. งานการจำหน่ายพัสดุ
  6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานประสานงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
  2. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  3. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
  4. งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
  5. งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
  6. การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
  7. งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
  8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานธุรการ 
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานของกองฝ่ายและงานดังต่อไปนี้

 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบพิเศษ
 • งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
 • งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
 • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047