ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองการศึกษา / วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองการศึกษา

วิสัยทัศน์
 
จัดการศึกษาทุกระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้อง ถิ่น ให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และ มีความสุขที่ยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น และประเทศชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ
 
พันธกิจ

เนื่องจากการจัดการศึกษาท้องถิ่น มีขอบเขตภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และภารกิจด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าต่อไปนี้ จึงได้บูรณาการ และกำหนดพันธกิจการดำเนินการเพื่อตอบสนอง วิสัยทัศน์ด้านการศึกษาข้างต้นตามกลุ่มเป้าหมาย แผนการจัดสรรงบประมาณและ ประเภทลักษณะของภารกิจที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจการจัดการศึกษา พ.ศ. 2545-2559 รวม 7 ด้าน ดังต่อไปนี้

 พันธกิจที่ 1 ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- พัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็ก
- เหมาะสมตามวัย
- พร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน

 พันธกิจที่ 2 ด้านปฐมวัย

- จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย
- มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์
- การอยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติสุข
- พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 พันธกิจที่ 3 ด้านการศึกษาภาคบังคับ

- จัดการศึกษาภาคบังคับ
- มีคุณภาพและทั่วถึง
- พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

 พันธกิจที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 4 และอาชีวศึกษา

- พัฒนาคน อาชีพ สังคม
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ

 พันธกิจที่ 5 ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

- ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
- ก้าวทันเทคโนโลยี
- มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 พันธกิจที่ 6 ด้านส่งเสริมการกีฬานันทนาการกิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน

- สนับสนุนการกีฬา
- สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
- สนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน

 พันธกิจที่ 7 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047