ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองการศึกษา / อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน

อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

1.ฝ่ายบริหารการศึกษา 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้า หน้าที่ งานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษางานการศึกษาปฐมวัย

  1. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ของกองหรือฝ่าย ดังนี้
   1. งานควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารงาน บุคคลของพนักงาน เทศบาลที่สังกัดกองหรือฝ่ายการศึกษา ในเรื่องการกำหนดตำแหน่ง   การบรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้าย  เลื่อนระดับ การสอบแข่งขัน
    สอบคัดเลือกและการคัดเลือก  รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ
   2. งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา
   3. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
   4. งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่
   5. งานดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์
   6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานโรงเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล
   2. งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
   3. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
   4. งานดูแล จัดเตรียม และบริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
   5. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
   6. งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   7. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน
   8. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
   9. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
   10. งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
   11. งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
   12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานกิจการนักเรียน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
   2. งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
   3. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
   4. งานการวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
   5. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   6. งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
   7. งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
   8. งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
   9. งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
   10. งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
   11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. งานจัดทำ จัดหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อนักเรียน ผู้สอน
   2. งานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
   3. งานจัดทำส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   4. งานติดตามตรวจสอบการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นฐาน
   5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. งานจัดทำ จัดหาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเผยแพร่
   2. งานจัดอบรมครูในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิต และใช้สื่อการเรียนตามหลักสูตร
   3. งานพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
   4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. การประสานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในระบบโรงเรียน
   2. ส่งเสริมและประสานการแก้ไขปัญหาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)อาหารกลางวัน และพัสดุการศึกษา
   3. การประสานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
   4. การประสานส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
   5. การประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


2.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ และงานธุรการ

  1. งานระบบสารสนเทศ 
   1. งานรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของกองการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
   2. งานจัดทำระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบในการดำเนินการจัดการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
   3. งานแสวงหาและใช้ข้อมูล ข่าวสาร ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
   4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานงบประมาณ 
   1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินประเภททั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลง บัญชีทำรายการบัญชี
   2. งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ ของกอง เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
   3. งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง
   4. งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครู เทศบาลตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น การทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ขอจ่ายประจำปี การจัดทำบัญชีถือ จ่ายเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน   นักเรียน ห้องเรียนและครู
   5. งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ  หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
   6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานธุรการ 
   1. งานสารบรรณ
   2. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
   3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
   4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
   5. งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
   6. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
   7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
   8. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
   9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
   10. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
   11. งานสวัสดิการต่าง ๆ
   12. งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
   13. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและการรายงาน
   14. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย และ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

  1. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   1. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
   2. งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
   3. งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
   4. งานชุมชนต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
   5. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
   6. งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ
   7. งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานกีฬาและนันทนาการ 
   1. งานกำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
   2. งานจัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
   3. งานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ
   4. งานดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา
   5. งานการขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
   6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
   1. งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
   2. งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
   3. งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
   4. งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
   5. งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
   6. งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล และการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่
   7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   1. กำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่น  งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น  งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
   2. การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
   3. การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
   4. ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
   5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.หน่วยศึกษานิเทศก์

  1. งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
  2. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
  3. งานวิจัยทางการศึกษา
  4. งานพัฒนาหลักสูตร
  5. งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
  6. งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
  7. งานค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษางานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ
  8. งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
  9. งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
  10. งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047