ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

สำนักปลัดเทศบาล / อำนาจหน้าที่
Please update your Flash Player to view content.

อำนาจสำนักปลัด

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานเลขานุการผู้บริหาร

  1. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. งานสารบรรณของเทศบาล
   2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
   3. งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล
   4. งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
   5. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
   6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
   7. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
   9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
   10. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
   11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานเลขานุการผู้บริหารมีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. งานเลขานุการผู้บริหาร
   2. ทำบันทึกและร่างพิมพ์เอกสารการติดต่อ การโต้ตอบจดหมายต่าง ๆ และต้อนรับ
   3. งานด้านสารบรรณ เก็บเอกสารต่าง ๆ
   4. ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
   5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    

ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎรและบัตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ

  1. งานทะเบียนราษฎรและบัตร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1.  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
   2. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
   3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
   2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
   3. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
   4. งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
   5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   6. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
   7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
   8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3.  งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการน่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   2. งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   3. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ
   4. งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
   5. งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
   6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

    

ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้า หน้าที่  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว และงานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว

  1. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
   2. งานบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
   3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
   4. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
   5. งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
   6. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
   7. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลา ศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
   8. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ เลื่อนขั้น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
   9. งานจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
   10. งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
   11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
   12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาลภายในประเทศ
   2. งานควบคุมกิจการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น
   3. งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยว รวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
   4. งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
   5. งานจัดทำรายงานและสถิติการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
   6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. งานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   1. งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่อง เที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และที่มีอยู่แล้ว
   2. งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
   3. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความจำเป็นงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047