ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

altณ ห้องทำงาน สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


alt alt alt alt

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : 10 ก.ค. 61 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองหัวหิน ณ ห้องทำงาน สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน ได้มีข้อเสนอแนะเรื่องการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้จัดตั้งไว้ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 มีจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จน้อยเกินไป ซึ่งทำให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงานและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงขอให้เทศบาลรีบเร่งดำเนินการโครงการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับปัจจุบันนี้รัฐบาลได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีนโยบายขับเคลื่อนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น 4.0       
        ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงได้มีการแต่งคณะทำงานดังกล่าวขึ้น เพื่อติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลฯ ให้มีความกระชับและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการประชุมติดตามงานทุกวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047