ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561


alt alt
alt alt

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ : 13 มิ.ย. 61 นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองหัวหิน  โดยมี ท้องถิ่นอำเภอหัวหิน ปลัดอำเภอหัวหิน คณะกรรมการประสานแผนงานฯ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วม โดยมีลักษณะของโครงการ คือ 1.เป็นโครงการพัฒนาที่มุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น หรือมีพื้นที่คาบเกี่ยวที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 2.เป็นโครงการพัฒนาที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นหรือมีพื้นที่คาบเกี่ยวที่มีผู้ได้รับประโยชน์ในท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 3.การเสนอโครงการต้องถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ โดยจากการประชุมดังกล่าว ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047