ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ทม.หัวหิน จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 7-8 มิ.ย. 61

ทม.หัวหิน จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 7-8 มิ.ย. 61

altณ เมืองพัทยา
เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2561


alt alt alt alt alt alt

ทม.หัวหิน จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 7-8 มิ.ย. 61
          เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 61 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม
พั
ฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี และนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล และ นางอุบล พึ่งแพง ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กล่าวรายงานฯ โดยมีสื่อมวลชนให้เกียรติร่วมพิธี

               ภาคเช้าของวันแรก เป็นการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์” และ “การสื่อสารในยุคดิจิตอล” โดย นายภาสกร ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นวิทยากร จากนั้น คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ นำโดย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล

alt alt alt alt alt alt

ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวทางศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นยุคของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 9 ที่ควรค่าอย่างยิ่งในการเข้าชมเพื่อศึกษาเรียนรู้

alt alt alt alt alt alt

ภาคเช้าวันที่ 8 มิ.ย. 61 เข้าศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองที่มีลักษณะทางกายภาพหรือทางภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน และเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างสูงสุดด้านการท่องเที่ยว ศึกษาเกี่ยวกับสื่อหรือช่องทางการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์, แนวทางการจัดทำระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์, แนวทางการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ, แนวทาง การจัดทำหรือติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่ส่งกระทบต่อภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง รวมทั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมิเดียเพื่อการสื่อสารในองค์กรและห้องประชุม โดยมี นางสาวสุพินดา ทองเจริญ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมสถานที่จริงเพื่อประกอบความเข้าใจ

alt alt  alt alt alt alt

ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมี นายพรเทพ นวกิจกนก  หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์วงโคจรและวัตถุอวกาศ รก.ผอ.สพอ.พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมนิทรรศการสื่อผสม ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ SPACE Krenovation Park โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี ก่อนเดินทางกลับ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันภายในเทศบาล อีกทั้ง เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์และงานในหน้าที่รับผิดชอบด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคณะศึกษาดูงาน จำนวน 22 คน 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047