ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติความเป็นมา

        ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2480 โดยยกฐานะตำบลหัวหิน
และตำบลหนองแก กิ่งอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะในเขตสภาจัดบำรุงสถานที่ชายทะเล
ทิศตะวันตก เป็นเทศบาลตำบลหัวหิน มีพื้นที่รับผิดชอบ 72 ตารางกิโลเมตร
         เริ่มแรกในการจัดตั้งเทศบาลตำบลหัวหินมีราษฎรประมาณ 4,000 คน มีบ้านเรือนประมาณ 500 หลัง และมีรายได้
ประมาณ 30,000-40,000 บาท และเมื่อ พ.ศ. 2492 กิ่งอำเภอหัวหินยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหัวหิน เทศบาลตำบลหัวหิน
จึงอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง เขตเทศบาลตำบล
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2538 โดยขยายเขตเพิ่มเติมจากเดิม 72 ตารางกิโลเมตร เป็น 86.36 ตารางกิโลเมตร
มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขยายพื้นที่ลงไปในทะเล 500 เมตรด้วย และเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ได้มีประกาศกระทรวง
มหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลหัวหินเป็น "เทศบาลเมืองหัวหิน" เป็นต้นมา

ตราสัญลักษณ์

                                                                        
         ดวงตราเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นรูปพระนารายณ์ทรงนาค ขณะเดินทางไปปราบนนทก ตามที่ได้รับแจ้งจากพระอิศวร
การที่กำหนดดวงตราเช่นนี้ ก็ด้วยเหตุที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน มีพื้นที่ติดทะเลเป็นส่วนใหญ่ และเชื่อกันว่า "พญานาค" เป็น
สัตว์ที่บันดาลให้เกิดน้ำทะเล ด้วยอำนาจและพลังการตีแปลง จนกลายเป็นอ่าวใหญ่ ส่วน "พระนารายณ์" เป็นเทวดาที่คอย
คุ้มครองมนุษย์ให้ได้รับความสุขสบาย ตามความเชื่อถือในลัทธิพราหมณ์

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047