ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมตลาดประชารัฐ

ประชุมตลาดประชารัฐ

altณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560alt alt alt alt

ประชุมตลาดประชารัฐ : 1 ธ.ค. 60 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐอำเภอหัวหิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน โดยมี นายสมเจตต์ เจริญทรง ปลัดอาวุโสกลุ่มงานปกครองอำเภอหัวหิน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐอำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่ รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิม สำหรับรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าที่กระจายตัวอย่างทั่วถึง สามารถสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น ลดต้นทุนทางการตลาด และเปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น แบ่งออกเป็น ประเภท ได้แก่ 1. ตลาดประชารัฐ Green Market 2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุข 4. ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6. ตลาดประชารัฐ Modern 7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 8. ตลาดประชารัฐต้องชม และ 9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

          ทั้งนี้ กำหนดเปิดตลาดประชารัฐอำเภอหัวหิน (KicK off) วันที่ 5 ธ.ค. 60 พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บ้านห้วยมงคล หมู่ที่ 6 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ลงทะเบียน จำนวน 20 ราย เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นที่ประชุมได้หารือร่วมกับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายนโยบายให้ดำเนินการกับกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งเน้นย้ำ คือ หน่วยงานหรือเจ้าของตลาดต้องเจราจรกับผู้ประกอบการก่อนเปิดตลาด ควรจัดโซนนิ่ง สินค้า เช่น อาหาร ของใช้ ให้มีสัดส่วนที่หลากหลาย ไม่ซ้ำซ้อนกัน สินค้าประเภทเดียวกันไม่ควรอยู่ในตลาดเดียวกันมากมาย การจัดผังตลาดให้เหมาะสมตามกลุ่มสินค้า เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาความสะอาด  ผู้ประกอบการใหม่จะต้องมีความมุ่งมั่นในการค้าขาย ยอมรับในกติกาของตลาด และพร้อมที่จะดำเนินการตามที่ผู้ดูแลตลาดร้องขอ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ ไม่กระทบกับผู้ประกอบการรายเดิม วางแผนการส่งเสริมการตลาดประชารัฐ จัดทำปฏิทินตลาดรายปี เพื่อสนับสนุนเชิญชวนผู้บริโภค/ลูกค้า ชักจูงให้เกิดการจับจ่าย/ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ

          ภายหลังจากการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการฯ ซึ่งจัดสรรพื้นที่ตลาด โดยจับคู่ผู้ประกอบการพื้นที่ตลาด ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ตลาดเดิมที่สามารถรองรับได้ในขณะนี้ ได้แก่ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านห้วยมงคล รับผู้ประกอบการได้ จำนวน 20 ราย เน้นสินค้าประเภทเกษตร พืชผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ OTOP  เปิดตลาดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-19.00 น. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ได้แก่ ตลาดชมสินธุ์ สามารถรองรับผู้ประกอบการ 30 ราย เปิดตลาดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-16.00 น. ซึ่งปลัดเทศบาลฯ ได้ขอเวลาไปสำรวจพื้นที่/ล็อค จำหน่ายสินค้า คาดว่าจะสามารถแจ้งผู้ประกอบการให้เข้าพื้นที่หลังวันที่ 3 ม.ค. 61 และตลาดประชารัฐ Modern Trade ได้แก่ เดอะเวเนเซีย ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ได้ขอให้คณะกรรมการร่วมลงพื้นที่ เพื่อกำหนดวันและเวลาในการเปิดตลาดให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047