ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมประเมินภัยพิบัติ

ประชุมประเมินภัยพิบัติ

altณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563alt alt alt alt

ประชุมประเมินภัยพิบัติ : 3 ก.ค. 63 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นปรานการประชุมประเมินสภาพความเสียหายและพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุวาตภัย ณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายสมเจตร์ เจริญทรง ปลัดอำเภอหัวหิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณา

          โดยเมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ได้เกิดเหตุวาตภัยฝนตกลมพายุพัดแรงในพื้นที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งฝ่ายสังคมเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่รับความเสียหาย จำนวน 2 ราย จึงได้ประสานสำนักการงานดำเนินการสำรวจและประเมินค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนแล้ว จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ตามกลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 เพื่อประเมินสภาพความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 33,000 บาท


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047