ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

altณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt alt alt
 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาล นายนิด สุขศิริ เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 3 เขต คณะผู้บริหาร ได้แก่ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรี นางสาวไพลิน กองพันธ์ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน     
       ก่อนเข้าสู่วาระสำคัญ ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบถึงกำหนดพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ เขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้น ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และร่วมกันพิจารณาญัตติสำคัญต่าง ๆ อาทิ
      - การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ 
       - การขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เพื่อจัดทำโครงการควบคุมประชากรลิงแสม บริเวณพื้นที่เขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  วาระอื่นๆ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้ง 3 เขต ได้ร่วมกันอภิปรายและเสนอแนะปัญหาต่างๆ อาทิ เสนอให้นำแบคโฮขุดลอกคลองพระราชดำริ ตั้งแต่แพไม้ถึงคลองสนามบินบ่อฝ้าย เนื่องจากเข้าฤดูฝนแล้วและมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม  และเสนอขอเพิ่มเติมจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมโดยเฉพาะในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วพื้นที่เมืองหัวหิน เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 116 จุด จำนวน 463 ตัว  โดยข้อเสนอแนะทั้งหมด ทางคณะผู้บริหารได้รับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาและจะนำไปดำเนินการแก้ไขต่อไป
     การประชุมสภาฯครั้งนี้ได้มีการแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดระเบียบการนั่งประชุมแบบ Social Distancing เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคตามมาตรการของกรมควบคุมโรคด้วย  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047