ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ศูนย์ช่วยเหลือ-รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ช่วยเหลือ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลเมืองหัวหิน

                   ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชนเทศบาลเมืองหัวหิน
                  

       มีหน้าที่ดังนี้
       ๑. การให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นแก่คนในชุมชน

       ๒. การไกล่เกลี่ย ประนอม หรือระงับข้อพิพาท
       ๓. การต่อต้านการค้ามนุษย์ในชุมชน
       ๔. การดูแล รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ๕. การต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
       ๖. การจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ฯ

       เอกสารใบคำร้อง : บันทึกคำร้องเรียน, บันทึกคำร้องเรียน(ที่ดิน บ้านจัดสรร หรืออาคารชุด)


 

                   ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองหัวหิน                   

       มีหน้าที่ดังนี้
       ๑. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
       ๒. ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะ
       ๓. ประสานการแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียน
       ๔. ตรวจสอบ หาข้อมูลแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
       ๕. บริการข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูล
       ๖. บริการติดต่อ/สอบถาม/แนะนำแก่ประชาชนในการเข้าตรวจสอบข้อมูลในส่วนราชการ
       ๗. บริการรับเรื่องจากประชาชน เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       เอกสารใบคำร้อง : แบบบันทึกคำร้องเรียน ร้องทุกข์


 

                   ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลเมืองหัวหิน                   

      มีหน้าที่ดังนี้
     ๑. รับพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก
การกระทำของผู้ประกอบธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า
เครื่องอุปโภค หรือบริการที่มีการซื้อขายในท้องตลาด
     ๒. เจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาในข้อพิพาท เพื่อหาข้อยุติในเบื้องต้น หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ให้สอบสวน
หาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพิจารณาดำเนินการ
     ๓. ติดตามแลชะสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ
ของผู้บริโภคและอาจจัดให้มีการทดสอบเพื่อพิสูจน์สินค้าและบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
     ๔. สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภคมาพิจารณาได้ในการนี้จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยก็ได้
     ๕. ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
     ๖. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
     ๗. ดำเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองประจำจังหวัดมอบหมาย

     เอกสารใบคำร้อง : คำร้อง(ทั่วไป), คำร้องขอปรึกษาข้อกฎหมาย, คำร้อง(ขอตั้งผู้จัดการมรดก)

 

 ช่องทางการให้บริการ

     ๑. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองหัวหิน สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ๑๑๔ ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
     ๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๒-๕๑๑๖๕๖ สายด่วน ๑๑๓๒

 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน โทร. ๐๓๒-๕๑๑๐๔๗ ต่อ ๒๑๓*** 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047