ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เตรียมนำร่อง HDC

เตรียมนำร่อง HDC

altณ ห้องทำงาน สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
alt alt alt

เตรียมนำร่อง HDC : 27 พ.ค. 63 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประชุมร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ณ ห้องทำงาน สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
          สืบเนื่องจากได้รับนโยบายจากนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ในการจัดทำโครงการหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค (Env. H Inspector, Mr. & Miss HDC  and HDC manager) HDC ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการยืนยันความเชื่อมั่นของเมืองหัวหินและเป็นการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและสิ่งแวดล้อมโดยเน้น 4 เรื่องหลัก คือ 1) Hygiene หมายถึง การจัดการสถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 2) Distancing  หมายถึง การบริหารจัดการพื้นที่ในสถานประกอบการให้เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจและหาทางออกเรื่องแอปพลิเคชันในการควบคุม 3) Clean หมายถึง การทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่สำคัญของสถานประกอบการ การจัดทำตารางเวลาในการทำความสะอาด การวางระบบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคของสถานประกอบการ 4) กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาธิต และปฏิบัติตามแบบมาตรฐาน Thai Stop COVID ซึ่งการจัดทำโครงการนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจและรู้เท่าทันโรค COVID-19 รักษามาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นข้อมูลยืนยันความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการผ่อนปรน
          อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการดังกล่าว เทศบาลเมืองหัวหินควรปฏิบัติในสำนักงานฯ ให้เป็นรูปธรรมก่อนที่จะไปแนะนำสถานประกอบการอื่นๆ จึงได้ประชุมหารือถึงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานในสังกัด รวมถึงแนวทางให้บริการประชาชนภายในสำนักงานฯ ให้ห่างไกลการแพร่ระบาดโรค COVID-19  อาทิ ป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้และการป้องกัน COVID-19 การกำหนดจุดเข้า-ออกสำนักงาน การคัดกรองประชาชนเข้ารับบริการ และติดตั้งแอลกอฮอล์เจลตามจุดที่ประชาชนเข้ารับบริการ เป็นต้น
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047