ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เตรียมจัดโครงการหลักสูตร HDC

เตรียมจัดโครงการหลักสูตร HDC

altณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
alt alt alt alt

เตรียมจัดโครงการหลักสูตร HDC : 27 พ.ค. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมเตรียมจั
ดทำโครงการหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค (Env. H Inspector, Mr. & Miss HDC and HDC manager) HDC ณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน มี นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมหารือถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการหลักสูตร HDC ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการยืนยันความเชื่อมั่นของเมืองหัวหินและเป็นการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและสิ่งแวดล้อมโดยเน้น 4 เรื่องหลัก คือ 1) Hygiene หมายถึง การจัดการสถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 2) Distancing  หมายถึง การบริหารจัดการพื้นที่ในสถานประกอบการให้เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจและหาทางออกเรื่องแอปพลิเคชันในการควบคุม 3) Clean หมายถึง การทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่สำคัญของสถานประกอบการ การจัดทำตารางเวลาในการทำความสะอาด การวางระบบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคของสถานประกอบการ 4) กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาธิต และปฏิบัติตามแบบมาตรฐาน Thai Stop COVID โดยเป็นการร่วมมือกันของ 4 หน่วยงาน คือ เทศบาลเมืองหัวหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี  และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำเพื่อสร้างความมั่นใจและรู้เท่าทันโรค COVID-19 รักษามาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นข้อมูลยืนยันความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการผ่อนปรน

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047