ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล

โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล

altณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt

โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล : 25 พ.ค. 63 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายสุปรีย์ เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิ
ตชนบท ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้บริหารโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมเปิดโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล ซึ่งเป็นร่วมมือระหว่างมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน  และเทศบาลเมืองหัวหิน จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมอาชีพงานด้านการบริบาลแก่เยาวชนที่มีความสนใจ เป็นการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาดูแลผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะที่กลุ่มคนที่จะทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุยังมีจำนวนไม่เพียงพอ งานด้านการบริบาล จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกในการนำไปประกอบอาชีพ โดยมี นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล นายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และอสม.เข้าร่วมเปิดโครงการ ณ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ 
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047